Obchodní podmínky

Podmínky užívání služeb aplikace dostupného z internetové adresy www.registrmazlicku.cz:
1. Úvodní ustanovení
1.1. Obsahovým provozovatelem internetové aplikace Registrmalíčků.cz, dostupného na internetové adrese www.Registrmalicku.cz, je Pavel Šafr, IČO 16629728, se sídlem Frýdlant, Sokola Tůmy 1593, Frýdlant nad Ostravicí, (dále jen „Provozovatel“.
Technickým provozovatelem aplikace je Applypark, odpovědá osoba Jakub Hon, IČO: 06629709. (office@applypark.cz)

1.2. Poskytnutím služeb ze strany Provozovatele se rozumí: přístup do archivu textů, obrazových materiálů, audiovizuálních děl, a k informacím (dále jen „Produkty“), jež jsou dostupné pro registrované uživatele na aplikace umístěném na internetových stránkách Provozovatele Registrmalíčků. Užitím služeb se rozumí zobrazení výše uvedených Produktů uživateli.

1.3. Produkty Provozovatele aplikace Registrmalíčků.cz, jsou poskytovány pouze těm uživatelům, kteří se na této stránce zaregistrují za níže uvedených podmínek (dále jen „Podmínky“) jako registrovaný člen soukromého archívu Registrmalíčků.cz (dále jen „Registrovaný uživatel“), který je považován současně za člena Klubu Registrmalíčků.cz, který tvoří všichni registrovaní uživatelé.

1.4. Smluvní vztah mezi uživateli a Provozovatelem se plně řídí těmito Podmínkami.

1.5. Všechny Registrovaným uživatelům zobrazované texty, obrázky, grafika a další části stránek podléhají autorskému právu. Kopírování jakékoliv části sekce webové stránky bez písemného svolení Provozovatele je striktně zakázáno. Žádná reprodukce jakékoliv sekce této webové stránky nesmí být prodávána nebo distribuována za účelem obchodního zisku, ani nesmí být upravována nebo zahrnuta do jakékoliv jiné práce, publikace nebo internetové stránky bez svolení provozovatele.

2. Registrace uživatele
2.1. Registrovým uživatelem, a tedy členem Klubu, se může stát pouze osoba starší 15 let, a to za předpokladu, že kvalifikovaným způsobem projeví souhlas s těmito Podmínkami a zaplatí určený registrační příspěvek. Uživatel je povinen v registraci u povinných polí uvést pravdivé údaje. Zároveň je Registrovaný uživatel povinen udržovat údaje aktualizované. V případě uvedení falešných či nepravdivých údajů se Registrovaný uživatel vystavuje možnosti, že mu bude registrace zrušena.

2.2. Provozovatel automaticky co nejdříve po registraci a zaplacení registrace, registrujícím se uživatelem odesílá na uvedený e-mail uživatele veškeré informace. Uživateli se aktivuje členství v momentě, kdy obdrží na svůj účet platbu. Od té doby tak umožňuje Registrovanému uživateli využívat produkty Provozovatele v uvedeném rozsahu.

2.3. Odsouhlasením těchto podmínek spolu s provedením platby dle předchozího ustanovení ze strany Registrovaného uživatele se pro účely těchto Podmínek považuje za závazné projevení souhlasu se všemi ustanoveními těchto Podmínek.

2.4. Aktivace registrace členství ze strany Provozovatele se pro účely těchto Podmínek považuje za okamžik uzavření závazného smluvního vztahu s tím, že účastníci takto vzniklého vztahu jsou od tohoto okamžiku oprávněni a zároveň povinni postupovat dle ustanovení Podmínek, která upravují vlastní předmět závazkového vztahu (tj. využívání Produktů a služeb Provozovatele).

2.5 Provozovatel si vyhrazuje právo jakoukoli registraci zrušit, případně zablokovat na stránky přístup, má-li k tomuto kroku závažné důvody. Zejména se jedná o případy, kdy Registrovaný uživatel uveden nepravdivné údaje.


3. Reklamace
3.1. V případě jakékoliv reklamace je Registrovaný uživatel povinen obrátit se bezodkladně přímo na Provozovatele prostřednictvím elektronické pošty na adresu: info@registrmazlicku.cz .

3.2. V případě, že dojde z důvodů přímo zapříčiněných stranou Provozovatele k ukončení provozu aplikace Registrmalíčků.cz v podobě placeného klubu či ukončení provozu úplně, a tím i k zániku klubu členů, mají platící Registrovaní uživatelé nárok na vrácení předplacených členských plateb uhrazených nad rámec data ukončení provozu. Toto navrácení je Provozovatel povinen provést do 30 dnů od ukončení provozu stránek Registrmalíčků.cz, tzn. od zveřejnění zprávy o ukončení provozu v členské části webu Registrmalíčků.cz. Registrovaný člen se zavazuje uvést na e-mailovou výzvu Provozovatele údaje nutné k provedení transakce, aby bylo možno provést navrácení úměrné zbývající části členské platby. Provozovatel neprovede navrácení členské platby v případě, že nebude mít tyto údaje k dispozici.

4. Ostatní ujednání
4.1 Registrovaní uživatelé nesmí žádným způsobem zasahovat do zabezpečení aplikace a internetových stránek, ohrozit či ohrožovat jeho provoz nebo získávat údaje, které mohou být osobním údajem o jiném uživateli. Registrovaní uživatelé nesmí zneužívat služeb k vlastnímu obohacení či komerčním účelům, či jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se služeb aplikace, které nejsou veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty. V případě zjištění jakýchkoli pokusů o zneužití, budou podniknuty kroky pro odhalení pachatele a podklady budou předány orgánům činným v trestním řízení. Vzniklá škoda bude následně vymáhána. 4.2 Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky v závislosti na své potřebě jednostranně doplňovat či jinak měnit s tím, že Registrovaní uživatelé jsou při každém novém vstupu na tyto stránky povinni seznámit se s aktuálním zněním Podmínek. Při závažnější úpravě Podmínek Provozovatel seznámí Registrované uživatele přes email.

4.3 Smluvní vztahy i právní důsledky provozování aplikace Registrmalíčků.cz neřešené těmito Podmínkami spadají do právního rámce řádu České republiky.

4.4 Užívání služeb aplikace nesmí být v rozporu s právním řádem České republiky, zejména nesmí docházet k porušování práv duševního vlastnictví – autorských práv a práv souvisejících s právem autorským nebo průmyslových práv, k předpisům upravujícím nekalou soutěž a trestním předpisům.

25.1.2020, Ostrava